Chức năng, nhiệm vụ chung của Viện dinh dưỡng ứng dụng

Căn cứ vào quyết định thành lập số 89/QĐ-HDD của Hội Dinh Dưỡng Việt Nam ngày 05/07/2013;

Căn cứ vào điều lệ tổ chức và hoạt động của Viện Dinh dưỡng ứng dụng (Ban hành kèm theo quyết định số 91./QĐ-HDD ngày 05/07/2013 của Chủ tịch Hội Dinh dưỡng Việt Nam)

Viện Dinh dưỡng ứng dụng có các chức năng, nhiệm vụ sau:

CHỨC NĂNG

- Nghiên cứu khoa học về dinh dưỡng, phát triển công nghệ thực phẩm, triển khai thực nghiệm, sản xuất thử nghiệm; Tư vấn về dinh dưỡng;

- Sản xuất - kinh doanh các sản phẩm là kết quả nghiên cứu và phát triển về thực phẩm và dinh dưỡng.

NHIỆM VỤ

1. NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ ỨNG DỤNG

nghiencuuthuoc-82e60.jpg

 

- Nghiên cứu khoa học về dinh dưỡng và thực phẩm.

- Ứng dụng các kết quả nghiên cứu khoa học về dinh dưỡng và thực phầm vào đời sống.

 

2. PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT THỰC PHẨM

thuc hanh CNTP.JPG

 

- Phát triển và ứng dụng các giải pháp công nghệ trong các lĩnh vực, đặc biệt là lĩnh

vực dinh dưỡng và thực phẩm

- Thực hiện hoạt động thử nghiệm sản phẩm dinh dưỡng, thực phẩm.

- Sản xuất, kinh doanh các sản phẩm từ kết quả nghiên cứu về dinh dưỡng, thực

phẩm.

 

3. TƯ VẤN DINH DƯỠNG

tu-van1.jpg

 

- Tư vấn dinh dưỡng hợp lý và sức khoẻ cho các đối tượng.

- Tư vấn sử dụng hợp lý thực phẩm.

- Tư vấn phản biện xã hội về dinh dưỡng và sức khoẻ.

 

4. ĐÀO TẠO

1377500379.nv.jpg

- Đào tạo dinh dưỡng, thực phẩm và vệ sinh an toàn thực phẩm cho các đối tượng.

- Tổ chức hoạt động thực tiễn cho các chuyên gia, các nhà quản lý khoa học kỹ

thuật, cán bộ chuyên ngành.

- Tổ chức hội thảo, hội nghị khoa học về sức khoẻ, dinh dưỡng và thực phẩm.

 

5. HOẠT ĐỘNG CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ VÀ HỢP TÁC

partnership.jpg

- Chuyển giao công nghệ các nghiên cứu khoa học và ứng dụng của Viện cho các đối tác.

- Hợp tác với các đối tác trong và ngoài nước để thực hiện các hoạt động nghiên

cứu, sản xuất và đào tạo.