Điều lệ tổ chức và hoạt động của Viện Dinh dưỡng ứng dụng

Điều lệ tổ chức và hoạt động của Viện Dinh dưỡng ứng dụng (Ban hành kèm theo quyết định số 91./QĐ-HDD ngày 05/07/2013 của Chủ tịch Hội Dinh dưỡng Việt Nam) 

dieu le vddund.jpg

dieu le vddund1.jpg

dieu le vddud2.jpg

dieu le vddud21.jpg

dieu le vddud22.jpg