Sơ đồ tổ chức Viện dinh dưỡng ứng dụng

Cơ cấu tổ chức hiện tại của Viện dinh dưỡng ứng dụng: 

 Ban lãnh đạo gồm : 1 Viện trưởng và 2 Phó Viện trưởng 

 - Khối văn phòng: 

Gồm 2 phòng chức năng và 3 phòng chuyên môn như sau:

 

- Nghiên cứu khoa học và phát triển công thức

- Phòng đào tạo và truyền thông

- Phòng phát triển phòng tư vấn và chuyển giao công nghê 

 

- Hành chính tổng hợp bao gồm : kế hoạch, tổ chức, vật tư quản trị và khối văn thư 

- Kế toán

- Phòng hợp tác và phát triển  so do to chuc.png